POLÍTICA DE PRIVADESA

WWW.ISWOLK.COM
El simple fet de visitar aquest lloc web no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar les seves dades personals ni que aquestes siguin tractades, a més dels supòsits establerts a la política de cookies. En cas que l’usuari realitzi alguna de les accions al lloc web que impliquen un tractament de les seves dades personals, aquestes seran tractades de forma lleial, transparent i en estricte compliment de les disposicions contingudes al Reglament UE) 2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i una altra normativa aplicable en cada moment a l’Espai Econòmic Europeu .

Aquesta política de privadesa regula la recollida i el tractament de les dades personals que siguin proporcionades pels usuaris de l’espai web, quan accedeixin, naveguin o facin ús de les seves funcionalitats.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
En compliment del que disposa l’article 13 RGPD:
Raó social: iiSWolk Technology S.L.
Nom comercial: iSWolk
CIF B66937269
Domicili social: Parc TecnoCampus Mataró-Maresme – Av. Ernest Lluch, 32 Edifici TCM2, Segona Planta, Despatx 20 | 08302 Mataró
Telèfon: +34 931 727 826
Correu electrònic: info@iiSWolk.com
Societat inscrita en el Registre de societats, FULLA: B-497766 FOLI: 71 TOM: 45748 NÚMERO: 173/2017 TIPUS DE REGISTRE: 1

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Contactar amb nosaltres: utilitzarem les dades identificatives i de contacte a efectes de resoldre dubtes o consultes que puguin sorgir als usuaris en navegar pel nostre lloc web, així com sobre els serveis oferts per iSWolk.

Subscriu-te: utilitzarem les dades identificatives i de contacte per enviar-te divulgacions informatives sobre serveis i promocions d’iSWolk sempre que l’usuari així ho desitgi.

Contractació i abonament de serveis: utilitzarem les teves dades identificatives per poder executar el contracte de compravenda de serveis en què tu seràs part com a beneficiari. Així, doncs, la finalitat d’aquest tractament recau en formalitzar una relació contractual amb l’usuari, així com gestionar la tramitació del pagament dels serveis contractats.

Accés a zones privades: farem ús de les teves dades identificatives per generar un compte d’usuari perquè puguis accedir a la nostra plataforma des d’on podràs tenir accés als serveis contractats.

Cookies: aquest lloc web disposa de tecnologia per a la implementació, descàrrega i ús d’arxius anomenats cookies a l’equip o terminal de l’usuari. Les cookies es faran servir per millorar la navegació al lloc web, analitzar la navegació dels nostres usuaris, així com amb finalitats publicitàries d’oferta de continguts personalitzats. En qualsevol cas, aquests dispositius de descàrrega i emmagatzematge d’informació poden ser bloquejats o inhabilitats mitjançant les opcions de configuració del navegador oa l’apartat de configuració de cookies al present lloc web. Si voleu més informació podeu consultar-la a la nostra Política de Cookies.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
L’ús de les teves dades per a contractació i abonament de serveis es realitza per garantir l’execució d’un contracte on vostè és part. Així doncs, tractarem les vostres dades en virtut del que disposa l’article 6.1 b) RGPD. El mateix és aplicable també al tractament de les dades necessàries per garantir el seu accés a la plataforma d’iSWolk.

L’ús de les teves dades per contacte i consulta es fa sota l’empara de l’interès legítim que té iSWolk en donar un tracte atent i personalitzat als usuaris del lloc web que puguin fer algun tipus de consulta. D’aquesta manera, tractem les vostres dades a aquest efecte d’acord amb el que disposa l’article 6.1 f) RGPD.

L’ús de les teves dades a efectes de subscripció al butlletí informatiu d’iSWolk per a la realització de publicitat i campanyes promocionals el farem sempre que tu ho hagis consentit així i mentre no retiris el teu consentiment. Així, doncs, l’ús de les teves dades es farà en subjecció a què disposa l’article 6.1 a) RGPD. El mateix succeeix amb l’ús de les teves dades derivades del tractament realitzat mitjançant les galetes no necessàries per navegar de les quals fa ús aquest lloc web.

DESTINATARIS DE LES DADES
Amb motiu de les interaccions que realitzis al nostre lloc web, així com de les eventuals contractacions de serveis, les teves dades podran ser comunicades als destinataris següents:
Entitats bancàries per executar el pagament dels serveis contractats, en concret, al Banco de Sabadell, SA qui actua com a encarregat del tractament d’iSWolk i és responsable de brindar el servei de pagament dels serveis contractats.
Entitats i institucions de supervisió, investigació, prevenció del frau i descobriment de conductes contràries a la legislació en matèria de Blanqueig de Capitals.
A l’Oficina de consumidors i usuaris competent en cas d’existir algun tipus de reclamació on tu i iSWolk sou part.
Als jutjats i tribunals, Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat i altres institucions de l’Administració de Justícia quan iSWolk es trobe obligat legalment.
A les administracions públiques competents en aquells casos en què sobre iSWolk recaigui obligació legal de facilitar-ne les dades.
A aquells tercers qui tenen accés a determinades Cookies utilitzades al lloc web que no són titularitat d’iSWolk sempre que tu hagis consentit el seu ús. Pots consultar aquest extrem a la Política de Cookies.
En qualsevol cas, els accessos dels tercers amb els quals interactuem per prestar els nostres serveis seran realitzats amb estricte compliment de tots els requisits legals continguts a la normativa vigent a cada moment.

En cap cas les vostres dades seran transferides a empreses o organitzacions internacionals ubicades fora de l’Espai Econòmic Europeu. En cas que aquest fet canviï, t’informarem ia aquest efecte actualitzarem la present Política de Privadesa adoptant-se els mecanismes necessaris per legitimar aquests tractaments de les seves dades.

iSwolk assumeix el seu compromís d’assegurar la confidencialitat i la privadesa de les dades aportades pels usuaris del lloc web. Així mateix, es garanteix que no es farà més ús de les teves dades a més de les exposades anteriorment, i en cas que es produeixin canvis ens seràs informat i es recollirà, quan escaigui, el teu consentiment a aquest efecte.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
Contactar amb Nosaltres: en aquest sentit, conservarem les teves dades mentre siguin necessàries per resoldre la teva consulta. Un cop gestionada, es conservaran les dades durant el termini prudencial d’un any.

Contractació i abonament de serveis: conservarem les teves dades mentre sigui vigent la relació contractual. Un cop aquesta s’hagi executat, les teves dades seran conservades durant un termini de cinc anys a efectes de gestions tributaries, així com per respondre davant de possibles reclamacions i responsabilitats derivades de la compravenda.

Subscriu-te: conservarem les seves dades mentre segueixi donat d’alta en aquesta funcionalitat del lloc web. Un cop retiri el seu consentiment, deixaran de tractar-se les dades amb aquesta finalitat.

Accés a plataforma: tractarem les vostres dades a aquest efecte durant tota la durada de l’execució dels serveis contractats amb iSWolk. Un cop la relació contractual s’hagi acabat, conservarem les vostres dades d’accés per si cal accedir durant un termini prudencial de 2 mesos.

Cookies: tractarem les seves dades derivades de l’ús d’aquelles cookies tant tècniques i pròpies, com publicitàries i analítiques de tercers que vostè hagi consentit durant els terminis exposats a la Política de Cookies.

DRETS DELS INTERESSATS
En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, vostè té dret a:
Sol·licitar informació sobre les dades personals de la titularitat que siguin tractades per iSWolk (accés).
Sol·licitar la correcció i rectificació d’aquelles dades personals de la titularitat que ja no siguin exactes o òptimes per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides (rectificació).
Sol·licitar l’eliminació o limitació del tractament de les vostres dades personals, quan escaigui d’acord amb la normativa vigent (supressió i limitació).
Sol·licitar que es posin a la vostra disposició aquelles dades personals de la seva titularitat que estigui tractant iSWolk en un format estructurat i de lectura mecànica (portabilitat). També, quan escaigui, podrà sol·licitar el fet de no ser objecte de decisions automatitzades.
Per a l’exercici dels vostres drets, podeu enviar-nos una comunicació escrita a l’adreça postal del responsable del tractament o bé mitjançant l’adreça de correu electrònic info@iswolk.com. En ambdós casos caldrà que adjunteu fotocòpia del vostre DNI o document acreditatiu de la vostra identitat equivalent, així com indicar la referència RGPD en l’assumpte del correu.

En cas que considereu que d’alguna manera hem desatès o vulnerat els vostres drets, us informem que podeu interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ((https://apdcat.gencat.cat).